Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 19:10 Finished
Miami Marlins 11 Game 4 Colorado Rockies
Miami Marlins SPREAD -1.5 -102 AVG SPREAD W%: 50.2 ROI: -3.61
Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 The Hammer W%: 49.34 ROI: -5.35 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25 Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76 Golden Dragon Sports W%: 50.06 ROI: -3.5
-116 1.5 SPREAD Colorado Rockies AVG SPREAD W%: 50.86 ROI: -2.21
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.52 Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.64 Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01 Alatex Themoneyline W%: 49.27 ROI: -5.16 Ray Falco W%: 56.34 ROI: 8.66
Miami Marlins MONEY -199 AVG MONEY W%: 49.45 ROI: -4.71
Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7 Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72
Colorado Rockies MONEY 178 AVG MONEY W%: 49.29 ROI: -6.14
Right Angle Sports W%: 49.29 ROI: -6.14
OVER 7.5 -100 AVG OVER W%: 50.27 ROI: -3.44
The Hammer W%: 49.34 ROI: -5.35 Mike Handzelek W%: 50.51 ROI: -2.7 Kevin Rogers W%: 50.94 ROI: -2.91 Handicapping For Profit W%: 50.49 ROI: -2.72 Golden Dragon Sports W%: 50.06 ROI: -3.5
UNDER O 7.5 -118 AVG UNDER W%: 49.8 ROI: -4.2
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Sports Authority W%: 50.06 ROI: -3.06 Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01


Miami Marlins 8 FirstFiveInnings 0 Colorado Rockies
Miami Marlins SPREAD -0.5 -151 AVG SPREAD W%: 51.38 ROI: -0.99
NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.99
128 0.5 SPREAD Colorado Rockies AVG SPREAD W%: 49.96 ROI: -2.74
Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74
Miami Marlins MONEY -231
Colorado Rockies MONEY 191
OVER 4.0 -100
UNDER O 4.0 -120 AVG UNDER W%: 50.01 ROI: -2.84
Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74 Jimmy Boyd W%: 50.06 ROI: -2.94


Miami Marlins 0 FirstInning 0 Colorado Rockies
Miami Marlins SPREAD -0.5 230 AVG SPREAD W%: 49.31 ROI: -5.76
Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76
-320 0.5 SPREAD Colorado Rockies
Miami Marlins MONEY -180
Colorado Rockies MONEY 135 AVG MONEY W%: 50.64 ROI: -3.89
The Champ W%: 50.64 ROI: -3.89
OVER 1.5 260
UNDER O 1.5 -370 AVG UNDER W%: 50.27 ROI: -3.22
BigFella W%: 50.27 ROI: -3.22