Major League Baseball Thursday, June 10th 2021 @ 19:10 Finished
Boston Red Sox 12 Game 8 Houston Astros
Boston Red Sox SPREAD -1.5 175 AVG SPREAD W%: 49.77 ROI: -5.04
Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56 Wiseguy Insider W%: 48.99 ROI: -8.62
-205 1.5 SPREAD Houston Astros AVG SPREAD W%: 49.26 ROI: -4.32
Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33 Golden Dragon Sports W%: 50.06 ROI: -3.5 Northcoast Late Phones W%: 47.28 ROI: -6.97
Boston Red Sox MONEY -106 AVG MONEY W%: 49.31 ROI: -5.76
Legit Picks W%: 49.31 ROI: -5.76
Houston Astros MONEY -105 AVG MONEY W%: 49.4 ROI: -4.31
Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25 Medellin Sports Picks W%: 48.94 ROI: -6.51 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33 Northcoast Late Phones W%: 47.28 ROI: -6.97
OVER 9.0 -115 AVG OVER W%: 52.65 ROI: 0.26
Scott stylze W%: 48.95 ROI: -8.15 Ray Falco W%: 56.34 ROI: 8.66
UNDER O 9.0 -103 AVG UNDER W%: 50.38 ROI: -2.06
Jane Gibson W%: 49.93 ROI: -4.06 Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Majorcovers W%: 48.4 ROI: -6.7 Psychic Sports W%: 52.12 ROI: 2.39 Trent Citron W%: 52.02 ROI: 2.58


Boston Red Sox 7 FirstFiveInnings 7 Houston Astros
Boston Red Sox SPREAD -0.5 135 AVG SPREAD W%: 49.67 ROI: -4.53
Christy Tanner W%: 49.67 ROI: -4.53
-155 0.5 SPREAD Houston Astros AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: -3.44
Statfox W%: 50.35 ROI: -2.95 Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93
Boston Red Sox MONEY -104 AVG MONEY W%: 49.69 ROI: -4.89
Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89
Houston Astros MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.94 ROI: -3.93
Sports One W%: 49.94 ROI: -3.93
OVER 5.0 -100
UNDER O 5.0 -120 AVG UNDER W%: 50.68 ROI: -1.62
Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62


Boston Red Sox 0 FirstInning 0 Houston Astros
Boston Red Sox SPREAD -0.5 240 AVG SPREAD W%: 50.63 ROI: -2.2
Michigan Sports Network W%: 50.63 ROI: -2.2
-340 0.5 SPREAD Houston Astros AVG SPREAD W%: 51.07 ROI: -1.25
Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25
Boston Red Sox MONEY -125 AVG MONEY W%: 51.68 ROI: -0.06
Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06
Houston Astros MONEY -105 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -2.87
Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Pointwise Phones W%: 51.07 ROI: -1.25
OVER 1.5 200 AVG OVER W%: 49.69 ROI: -4.96
Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96
UNDER O 1.5 -275 AVG UNDER W%: 49.41 ROI: -4.49
Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49