National Football League
Thursday, September 15th 202220:15
Finished
27 Game 24
Kansas City Chiefs SPREAD -4.0 -110
AVG SPREAD W%: 47.98 ROI: -9.6
Pauly Howard W%: 53.85 ROI: 6.32 Ziti Sports W%: 47.46 ROI: -8.44 Jimmy Boyd W%: 44.2 ROI: -15.51 Cole Faxon W%: 43.98 ROI: -12.15 KELSO W%: 51.55 ROI: -3.69 Northcoast W%: 48.01 ROI: -8.29 R.J. White W%: 40 ROI: -24.1
Los Angeles Chargers SPREAD -110 4.0
AVG SPREAD W%: 49.78 ROI: -8.45
Harry Gagnon W%: 70 ROI: 19.5 Infoplays W%: 47.33 ROI: -9.07 Ricky Tran W%: 57.08 ROI: -0.46 Marc Lawrence W%: 53.03 ROI: -0.05 Wayne Root W%: 49.14 ROI: -5.97 Joseph D'Amico W%: 59 ROI: 5.82 AAA Sports W%: 49.63 ROI: -8.35 Stephen Nover W%: 52.68 ROI: -1.04 Mark Drumheller W%: 63.64 ROI: 18.36 Ashley Covers W%: 50 ROI: -5.17 Jack Banks W%: 100 ROI: 91 BIG AL W%: 54.09 ROI: -1.01 Brandon Lang W%: 47.87 ROI: -8.36 Tom Stryker W%: 45.59 ROI: -16.43 Godfather locks W%: 48.89 ROI: -5.08 Zack Cimini W%: 52.17 ROI: -0.3
Kansas City Chiefs MONEY -213
AVG MONEY W%: 63.19 ROI: 17.89
Steve Fezzik W%: 50 ROI: -6.07 The Champ Team W%: 54.12 ROI: -2.8 Tomas Sports W%: 50.88 ROI: 2.58 Matt Severance W%: 58.97 ROI: -0
Los Angeles Chargers MONEY 180
OVER 52.5 -110
AVG OVER W%: 36.09 ROI: -31.51
Bobby Conn W%: 52.91 ROI: 2.4 Totals Guru W%: 52.17 ROI: -0.63 Greg Peterson W%: 41.67 ROI: -18.83 Hitman W%: 38 ROI: -28.14 Monte Hale W%: 0 ROI: -100 Victor King W%: 0 ROI: -100
UNDER O 52.5 -110
AVG UNDER W%: 47.19 ROI: -10.65
R&R Totals W%: 47.58 ROI: -9.09 Black Widow W%: 50.25 ROI: -4.04 Dustin Hawkins W%: 44.14 ROI: -12.74 Ricky Tran W%: 57.08 ROI: -0.46 Mark Drumheller W%: 63.64 ROI: 18.36 JR Sports W%: 42.11 ROI: -18.68 Mike Tierney W%: 33.33 ROI: -36.67

7 FirstHalf 10
Kansas City Chiefs SPREAD -3.0 -110
AVG SPREAD W%: 42.88 ROI: -16.41
The Money Team W%: 47.28 ROI: -9.54
Los Angeles Chargers SPREAD -110 3.0
Kansas City Chiefs MONEY -175
Los Angeles Chargers MONEY 150
OVER 26.0 -106
UNDER O 26.0 -113

0 FirstQuarter 3
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -100
Los Angeles Chargers SPREAD -123 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -160
Los Angeles Chargers MONEY 135
OVER 10.0 -108
UNDER O 10.0 -110

7 SecondQuarter 7
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -112
Los Angeles Chargers SPREAD -112 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -149
Los Angeles Chargers MONEY 130
OVER 16.5 -107
UNDER O 16.5 -117

7 ThirdQuarter 7
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -102
Los Angeles Chargers SPREAD -122 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -141
Los Angeles Chargers MONEY 122
OVER 10.5 -100
UNDER O 10.5 -125

13 FourthQuarter 7
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -105
Los Angeles Chargers SPREAD -125 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -140
Los Angeles Chargers MONEY 120
OVER 14.5 -115
UNDER O 14.5 -115