National Basketball Association Thursday, June 10th 2021 @ 22:05 Finished
Utah Jazz 117 Game 111 Los Angeles Clippers
Utah Jazz SPREAD -2.5 -111 AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3.61
Tommy Gunn W%: 50.16 ROI: -4.26 The Prez W%: 49.35 ROI: -5.25 Swami Group W%: 49.26 ROI: -5.16 Stu Feiner W%: 50.68 ROI: -1.62 Rob Veno W%: 49.41 ROI: -4.49 Exodus to Black W%: 50 ROI: -3.15 DB Sports Consultants W%: 50.52 ROI: -2.33 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65
-107 2.5 SPREAD Los Angeles Clippers AVG SPREAD W%: 50.26 ROI: -3.15
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Trey Scott W%: 50.38 ROI: -3.08 Christy Tanner W%: 49.67 ROI: -4.53 Chase Diamond W%: 50.03 ROI: -4.16 The King Maker W%: 52.13 ROI: 1.79
Utah Jazz MONEY -138 AVG MONEY W%: 51.42 ROI: -0.24
Cam Owens W%: 49.31 ROI: -5.56 Lance Locker W%: 50.28 ROI: -2.33 ATS Winners W%: 50.62 ROI: -2.65 Alatex Themoneyline W%: 49.27 ROI: -5.16 Larry Ness W%: 57.63 ROI: 14.5
Los Angeles Clippers MONEY 120 AVG MONEY W%: 49.52 ROI: -4.91
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 Tru-Line W%: 49.46 ROI: -4.15 Right Angle Sports W%: 49.29 ROI: -6.14 Mike Handzelek W%: 50.51 ROI: -2.7 Chase Diamond W%: 50.03 ROI: -4.16 ASI W%: 48.74 ROI: -6.53
OVER 222.5 -110 AVG OVER W%: 50.08 ROI: -3.55
The Sports Investor W%: 50.09 ROI: -3.42 The Prez W%: 49.35 ROI: -5.25 Red Suit W%: 49.57 ROI: -4.35 Pointspread Maven W%: 49.69 ROI: -4.89 MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5 Mike Lundin W%: 51.68 ROI: -0.06 Exodus to Black W%: 50 ROI: -3.15 DB Sports Consultants W%: 50.52 ROI: -2.33 Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53 Brad Diamond W%: 50.58 ROI: -3.01
UNDER O 222.5 -107 AVG UNDER W%: 50.84 ROI: -1.35
Dylan Mile W%: 49.1 ROI: -5.78 WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82 Sports Picks W%: 51.09 ROI: -2.1 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74 Jimmy Boyd W%: 50.06 ROI: -2.94 Denver Money W%: 50.32 ROI: -3.49 Al DeMarco W%: 49.98 ROI: -3.56 The King Maker W%: 52.13 ROI: 1.79 Hammerin' Hank Goldberg W%: 53.8 ROI: 8.45


Utah Jazz 66 FirstHalf 53 Los Angeles Clippers
Utah Jazz SPREAD -1.5 -105 AVG SPREAD W%: 49.29 ROI: -5.17
Vegas Runner W%: 49.29 ROI: -5.17
-112 1.5 SPREAD Los Angeles Clippers AVG SPREAD W%: 50.45 ROI: -3.26
NY Sports Exchange W%: 51.38 ROI: -0.99 Cowtown Sports W%: 49.52 ROI: -5.53
Utah Jazz MONEY -138
Los Angeles Clippers MONEY 121
OVER 113.0 -110 AVG OVER W%: 50.04 ROI: -3.73
Jane Gibson W%: 49.93 ROI: -4.06 Trace Adams W%: 50.09 ROI: -3.7 The Sports Investor W%: 50.09 ROI: -3.42
UNDER O 113.0 -106


Utah Jazz 30 FirstQuarter 29 Los Angeles Clippers
Utah Jazz SPREAD -0.5 -113 AVG SPREAD W%: 49.83 ROI: -3.5
MJP Sports W%: 49.83 ROI: -3.5
-108 0.5 SPREAD Los Angeles Clippers AVG SPREAD W%: 49.42 ROI: -4.98
The Sports Investor W%: 50.09 ROI: -3.42 ASI W%: 48.74 ROI: -6.53
Utah Jazz MONEY -123 AVG MONEY W%: 51.14 ROI: -1.82
WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82
Los Angeles Clippers MONEY 103
OVER 57.0 -114 AVG OVER W%: 49.34 ROI: -4.8
Bryan Power W%: 48.41 ROI: -6.39 BigFella W%: 50.27 ROI: -3.22
UNDER O 57.0 -107


Utah Jazz 36 SecondQuarter 24 Los Angeles Clippers
Utah Jazz SPREAD -0.5 -110
-110 0.5 SPREAD Los Angeles Clippers AVG SPREAD W%: 49.59 ROI: -4.52
Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.52
Utah Jazz MONEY -123
Los Angeles Clippers MONEY 103
OVER 56.5 -110
UNDER O 56.5 -110 AVG UNDER W%: 49.77 ROI: -3.63
Sports Winning Picks W%: 49.59 ROI: -4.52 Mark Roth W%: 49.96 ROI: -2.74


Utah Jazz 27 ThirdQuarter 33 Los Angeles Clippers
Utah Jazz SPREAD -0.5 -110
-110 0.5 SPREAD Los Angeles Clippers
Utah Jazz MONEY -130
Los Angeles Clippers MONEY 110
OVER 54.5 -115 AVG OVER W%: 49.27 ROI: -5.16
Alatex Themoneyline W%: 49.27 ROI: -5.16
UNDER O 54.5 -105 AVG UNDER W%: 50.32 ROI: -3.42
WiseGuys Sportswire W%: 51.14 ROI: -1.82 Golden Dragon Sports W%: 50.06 ROI: -3.5 Payton Place W%: 49.76 ROI: -4.93


Utah Jazz 24 FourthQuarter 25 Los Angeles Clippers
Utah Jazz SPREAD -0.5 -110
-110 0.5 SPREAD Los Angeles Clippers AVG SPREAD W%: 50.35 ROI: -2.38
Scotty Oriley W%: 50.35 ROI: -2.38
Utah Jazz MONEY -123
Los Angeles Clippers MONEY 103
OVER 54.0 -110 AVG OVER W%: 49.69 ROI: -4.96
Jeff Alexander W%: 49.69 ROI: -4.96
UNDER O 54.0 -110